Hizmet ve Medeniyet İnşası 2023 Sıkça Sorulan Sorular

Hizmet ve Medeniyet İnşası 2023 Sıkça Sorulan Sorular
Photo by frank mckenna / Unsplash

Medeniyet, insanın gayreti ve kâinatla diyaloğa geçişiyle şekillenen bir olgu ve ideal. Medeniyetin en önemli kriteri kuşkusuz insanın medenileşmesidir. O halde gerçek medeniyetin, “insanı ihya eden, medenileştiren bir olgu olduğunu; tüm maddi zenginliklerin ise medenileşme vasıtaları” olduğunu kabul edebiliriz. Hizmet Hareketi, eğitim, hoşgörü, diyalog, yayıncılık, insani yardım gibi faaliyet alanları ve kurumlarıyla dünya barışına ve medeniyet inşâsına katkıda bulunuyor. Hizmet ve Medeniyet İnşası Semineri, fikri aksiyonla buluşma, sözlü kültürden yazılı kültüre geçme, bunları yaparken de insanı medenileştirme çabasının bir ürünü.

1- Medeniyet nedir?

Medeniyet, birçok bilimin iç içe geçtiği çok özneli gelişen dinamik bir yapıdır. İnsanın gayreti ve kainatla diyaloğa geçmesiyle şekillenen bir olgu ve idealdir. İnsan bu kavramla iki şekilde ilişkilidir.

  • Medeniyet; insanın tabiatla ilişkisi, insanlığın ürettiği maddi manevi tüm eserleri, ilim, teknik, kuantumun keşfi, zenginlik vb. her şeydir. (Medeniyet, insanlığın muayyen tarihî devirlerinde, bir zümre cemiyetin benimsediği vasıtalarla çalışarak ortaya koyduğu ve yaşattığı teknik eserlerin ve yaşayışların bütününe denir. Nurettin Topçu, Milliyetçiliğimizin Esasları)
  • Medenilik; insanın tekamülü, davranış özellikleri, ahlak anlayışı ve bu anlayışın ürünleridir.

M. F. Gülen’e göre medeniyet, “Zenginlik, sûrî kibarlık, bedenî hazları tatmin ve cismâniyetin sefâhetler içinde yüzüp gezmesi değildir. O, gönül zenginliği, ruh nezaketi, görüş derinliği ve başkalarına hayat hakkı tanıyıp onları da kabul etmek demektir.”

Medeniyetin en önemli kriteri kuşkusuz insanın medenileşmesidir. O halde gerçek medeniyetin, “insanı ihya eden, medenileştiren bir olgu olduğunu, tüm maddi zenginliklerin ise medenileşme vasıtaları olduğunu kabul edebiliriz.

2- İnsanlık medeniyeti nedir?

Tarih boyunca, insanlığın üretmiş olduğu tüm maddi manevi eserler insanı kamilleştiriyorsa insanlık medeniyetinden söz edebiliriz. Farklı kültürlerin oluşturduğu evrensel insani değerler ve eserlerden hareketle, “insanlık medeniyeti” düşünülebilir.

Yirminci asırda dünyanın âdeta bir şehir hâline gelmesi, genel bir medeniyet anlayışı düşüncesini oluşturmuştur. Bugün topyekûn insanlığa “20. ve 21. asrın medeniyet telâkkisi” hâkim olmuştur. Dolayısıyla, bilim, teknoloji ve insanlığın hedef alınması açısından Batı medeniyeti ile Doğu medeniyeti arasında ciddi bir farklılık söz konusu değildir. Aradaki fark, bu medeniyete ayak uydurmada gösterilen performansla alâkalıdır. (M. F. Gülen)

3- Hizmet ve Medeniyet İnşası ne demek? Bu seminerin amacı nedir?

İnşâ etmek, geliştirmek, tekamül ettirmek anlamındadır. Medeniyet inşası; insanlığın ortak birikimi olan, yüzyıllardır ürettiği maddi manevi insanlık değerleri ve eserlerini sağlamlaştırmayı ve katkı sunmayı hedefleyen uzun bir süreçtir.

Hizmetin Medeniyet İnşâsı, ortak hedefi “kamil insan” olan, müspet hareket, eğitim, diyalog, yayıncılık, insani yardım, rehberlik, insan hakları eğitimi vb düşünce ve faaliyetlerini kapsar.

4- Hizmet ve Medeniyet İnşası Semineri neden önemlidir?

Hizmet manevi derinlik ile küresel dünyada var olmayı birlikte devam ettiriyor. Modern dünyada var olmaya ise aksiyon, diğergamlık, mefkure gibi kavramlarla nebevi bir özellik kazandırdı.

Hizmet Hareketi’ne göre, manevi gelişim sadece şahsi füyuzat hisleri ile yaşanarak değil, insanlığın derdiyle dertlenerek Hakk rızasına ulaşılacak bir süreçtir.

Hizmetin son yıllarda yaşadığı badireler, dünya ile entegre oluşunu hızlandırırken, manevi potansiyelini de güçlendirdi. Bu kemiyet ve keyfiyet Hizmete insan merkezli, küresel bir inşâ fırsatı verebilir.

5- Hizmet ve Medeniyet İnşası Seminerine katılmak bana ve yaşadığım topluma ne kazandırır?

Hizmetin inşa gücü; duyduklarımızla değil, bizzat kendi kaynaklarından okunarak, fikre ve aksiyona dönüştürerek anlaşılabilir. (Sosyalistlerin fikirlerini liberallerin yazdıklarıyla anlayamayız)

Seminerimizin, “Fikir Mimarları Kitaplığı”, temel disiplinler ve evrensel düşünceler üzerinden perspektif sunarken, hizmet kurumlarının günümüzdeki boyutunu öğrenmek ise, modern dünyada bir varoluş metodu gösterir.

Manevi derinlikle kazanılmış ahlak ve modern dünyada kendimizi ifade edebilme gücü, kişiye önce kendini inşa etme fırsatı verir. Çünkü inşa kişinin kendiyle başlar. Bu seminer, katılımcılarına önce kendilerinin akli ve kalbi inşasını kazandırmayı hedefler.

6- Seminere nasıl bir katkı sunabilirim?

Seminer, prensipler ve aksiyona dönüşen hizmet kurumlarıyla farkındalık ve sorumluluk bilinci veriyor. Sorumluluk bilincini, okumalara ve pratiğe taşıyan her fert varlığıyla katkı sunabilir.

7- Bu seminerden tam fayda sağlamak için neler yapmalıyım?

Derslere ve müzakereye sorular ve fikirlerle aktif katılarak, seçtiğiniz iki kitabı dikkatlice okuyup alıntıları size vereceğimiz linkteki tabloya ekleyerek, ders deşifrelerini düzelterek ve yazılı metin haline getirerek, sonrasında da HizmetWiki'ye yükleyerek ve R&H Divan Seminerlerine katılarak tam fayda sağlayabilirsiniz.

8- Bu seminerde katılımcı (öğrenci)lerdan beklentiler nelerdir?

  1. Derslerden önce Classroom’daki ilgili hafta altındaki ders ön hazırlık metinlerini okuma
  2. Derslere katılma
  3. Grup 1 ve Grup 2’den birer kitap seçip seminer sonuna kadar okuma
  4. Okunan kitaplardan alıntıları ilgili Excel tablosuna yerleştirme
  5. Kitap kodlamalarını (alıntıları) HizmetWiki’ye kopyalama

9- Grup 1 ve Grup 2 kitapları ne demek, neye göre gruplandırılmışlar?

Grup 1 kitapları Hocaefendinin kitaplarından seçmeler ve Küçük Risalelerden oluşuyor. Grup 2 kitapları ise düşünce dünyamıza katkıda bulunacağını düşündüğümüz seçme kitaplardan oluşmaktadır.